xyz

xyz軟體王

  商品編號: DVDXX16761
  商品名稱: 鋼琴教程視頻--高級篇 《林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集》【12集+配套教材】//車爾尼《24首鋼琴左手練習曲》//車爾尼的《流暢練習曲》//車爾尼849練習曲 音頻
  語系版本:
  運行平台:
  更新日期:
  光碟片數: 1片
  銷售價格: $100元
  熱門標籤:
您可能感興趣:
您可能也喜歡:
DVDXX16748-8--插花教程 零基礎入門篇(視頻)
DVDXX16769-2--鋼琴教程視頻 車爾尼鋼琴初步教程·作品599(實用教學版)
DVDXX16777-2--瑜伽教程視頻 陰瑜伽系列習練教程 // 減肥瘦身系列瑜伽
DVDXX16784--吉他教程視頻 魅力民謠吉他高清視頻+電子教程 //吉他和弦終極訓練視頻+教材
DVDXX16783-2--吉他教程視頻 吉他愛好者1-26全套視頻+電子教材//張文忠民謠吉他教程//指彈吉他
鋼琴教程視頻--高級篇 《林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集》【12集+配套教材】//車爾尼《24首鋼琴左手練習曲》//車爾尼的《流暢練習曲》//車爾尼849練習曲 音頻
├─《林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集》【12集+配套教材】
│      林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集-01.flv
│      林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集-02.flv
│      林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集-03.flv
│      林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集-04.flv
│      林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集-05.flv
│      林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集-06.flv
│      林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集-07.flv
│      林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集-08.flv
│      林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集-09.flv
│      林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集-10.flv
│      林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集-11.flv
│      林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集-12.flv
│      林文信12小時學會流行鍵盤應用曲集教材.pdf
│      
├─車爾尼849練習曲 音頻
│      車爾尼849練習曲第01首.mp3
│      車爾尼849練習曲第02首.mp3
│      車爾尼849練習曲第03首.mp3
│      車爾尼849練習曲第04首.mp3
│      車爾尼849練習曲第05首.mp3
│      車爾尼849練習曲第06首.mp3
│      車爾尼849練習曲第07首.mp3
│      車爾尼849練習曲第08首.mp3
│      車爾尼849練習曲第09首.mp3
│      車爾尼849練習曲第10首.mp3
│      車爾尼849練習曲第11首.mp3
│      車爾尼849練習曲第12首.mp3
│      車爾尼849練習曲第13首.mp3
│      車爾尼849練習曲第14首.mp3
│      車爾尼849練習曲第15首.mp3
│      車爾尼849練習曲第16首.mp3
│      車爾尼849練習曲第17首.mp3
│      車爾尼849練習曲第18首.mp3
│      車爾尼849練習曲第19首.mp3
│      車爾尼849練習曲第20首.mp3
│      車爾尼849練習曲第21首.mp3
│      車爾尼849練習曲第22首.mp3
│      車爾尼849練習曲第23首.mp3
│      車爾尼849練習曲第24首.mp3
│      車爾尼849練習曲第25首.mp3
│      車爾尼849練習曲第26首.mp3
│      車爾尼849練習曲第27首.mp3
│      車爾尼849練習曲第28首.mp3
│      車爾尼849練習曲第29首.mp3
│      車爾尼849練習曲第30首.mp3
│      
├─車爾尼《24首鋼琴左手練習曲》
│          
└─車爾尼的《流暢練習曲》